Distributor for components & spare parts
0
Winkelwagen
€ 0,00

Download algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
Compodis B.V.


Artikel 1. Algemeen
1. Compodis B.V., hierna te noemen: Compodis, is gebruiker van deze algemene voorwaarden.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van Compodis, waaronder doch niet beperkt tot aanbiedingen, offertes en overeenkomsten
3. Onder “Wederpartij” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon tot wie Compodis een (rechts)handeling richt, waaronder doch niet beperkt tot iedere (rechts)persoon aan wie Compodis een aanbieding en/of offerte richt en iedere (rechts)persoon tot wie Compodis in enige rechtsbetrekking staat.
4. Onder “Producten” wordt verstaan al hetgeen onderwerp is van de door Compodis verrichte (rechts)handelingen.
5. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Een afwijking van het in deze algemene voorwaarden bepaalde schept geen precedent.
6. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar de wederpartij mocht verwijzen wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Offertes
1. Alle offertes van Compodis worden schriftelijk uitgebracht, zijn vrijblijvend en binden Compodis op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald.
2. De offerte alsmede de daarin vermelde documenten, zoals tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen zijn en blijven te allen tijde eigendom van Compodis. De wederpartij dient (de informatie uit) de offerte en de daarin vermelde documenten vertrouwelijk te behandelen. Het is de wederpartij niet toegestaan de (inhoud van de) offerte en de daarin vermelde documenten voor eigen gebruik of gebruik door derden aan te wenden of aan derden bekend te maken, met welk oogmerk dan ook. Indien op basis van de offerte geen overeenkomst tot stand komt tussen de wederpartij en Compodis, is de wederpartij gehouden de offerte alsmede de daarin vermelde documenten terstond en voor eigen rekening en risico aan Compodis te retourneren.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
1. Een overeenkomst tussen Compodis en de wederpartij komt pas tot stand op het moment dat Compodis aan de wederpartij schriftelijk heeft kenbaar gemaakt dat de opdracht is aanvaard.
2. De door Compodis aan de wederpartij verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De wederpartij wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij de wederpartij binnen 5 dagen na dagtekening van de orderbevestiging schriftelijk aan Compodis te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.
3. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door en/of namens Compodis, binden Compodis alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen schriftelijk zijn bekrachtigd door de directie van Compodis.
4. Indien een aanvaarding door de wederpartij afwijkt van de offerte, dan geldt dit als een nieuw aanbod van de wederpartij en als een verwerping van de offerte. Dit geldt ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten.

Artikel 4. Prijzen
1. Alle gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen worden alle prijzen uitgedrukt in euro’s.
2. Alle vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het kenbaar maken van de prijzen geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

3. Compodis behoudt zich het recht voor om de overeengekomen prijzen te verhogen indien na het tot stand komen van de overeenkomst doch voor het tijdstip van de uitvoering ervan, wijzigingen in één of meer kostenfactoren daartoe aanleiding geeft/geven ofwel, te harer keuze, de overeenkomst middels een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden.
4. Compodis stelt de wederpartij tijdig schriftelijk in kennis indien en voor zover zij gebruik maakt van het hierboven bedoelde recht prijswijzigingen door te voeren. De wederpartij heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien er sprake is van een prijswijziging welke leidt tot een prijsverschil met de overeengekomen prijs van meer dan tien procent (10%). Dit recht vervalt na één week te rekenen vanaf het moment dat de prijsverhoging door Compodis aan de wederpartij kenbaar is gemaakt.
5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt meerwerk in rekening gebracht. Tot meerwerk behoren in ieder geval alle werkzaamheden en/of diensten en/of leveranties welke niet in de opdrachtbevestiging, of bij gebreke daarvan in de offerte, zijn vermeld. Meerwerk kan ontstaan gedurende het uitvoeren van de overeenkomst. Ook dan kan het meerwerk in rekening worden gebracht.
6. Kosten van begroting, berekeningen en daarmee verbonden prijzen voor speciaal te leveren zaken kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
7. Alle prijzen op de website en catalogi zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 5. Afleverings- en leveringstermijnen
1. De opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen mits alle gegevens die voor de uitvoering van de order benodigd zijn verstrekt zijn, uitvoering is gegeven aan alle noodzakelijke formaliteiten van de overeenkomst en alle bedragen zijn ontvangen die volgens de overeenkomst bij vooruitbetaling voor het aanvangen van de werkzaamheden dienen te worden voldaan.
2. De opgegeven leveringstermijnen zijn niet te beschouwen als fatale termijn, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Bij eventuele niet tijdige levering dient de wederpartij Compodis schriftelijk in gebreke te stellen.
3. Indien schriftelijk een boete op overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is vastgelegd, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de leveringstermijn het gevolg is van een van de in artikel 13 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.
4. Indien buiten schuld van Compodis vertraging in de levering ontstaat bijvoorbeeld door een wijziging van werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk bestelde materialen, onderdelen en/of door derden te verrichten diensten niet tijdig worden geleverd c.q. verricht, worden de opgegeven leveringstermijnen voor zover nodig verlengd.
5. Indien de wederpartij gevestigd is in Nederland en levering in Nederland dient plaats te vinden, geschiedt levering van producten ex works zoals bepaald in incoterms 2000. Partijen kunnen schriftelijk een andere wijze van levering overeenkomen.
6. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland geschiedt de levering van producten af magazijn. Partijen kunnen schriftelijk een andere wijze van levering overeenkomen. Uit- en inklaring wordt door Compodis voor rekening van de wederpartij verzorgd.
7. In alle overige gevallen reizen de producten voor rekening en risico van de wederpartij.
8. Indien de wederpartij zelf een expediteur aanwijst geschiedt levering voor rekening en risico van de wederpartij.
9. Indien de wederpartij verzoekt om de levering van producten op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan geschiedt zulke voor rekening en risico van de wederpartij.
10. Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft Compodis het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
11. Alle door de wederpartij opgegeven maten, hoeveelheden, afmetingen en/of andere informatie zijn voor diens rekening en risico. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie.

Artikel 6. Reclame door de koper
1. De geleverde producten dienen te beantwoorden aan de overeenkomst. De wederpartij dient er rekening mee te houden dat de geleverde producten kleine verschillen vertonen en/of op ondergeschikte punten afwijken van de om- en/of beschrijving van de producten zoals opgenomen in de offerte en de daarin vermelde documenten.
2. De wederpartij dient het geleverde zo snel mogelijk na aflevering te keuren. Klachten van de wederpartij, die betrekking hebben op gebreken aan het geleverde die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de wederpartij binnen 24 uur na levering aan Compodis ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van het factuurnummer dan wel het nummer van de orderbevestiging.
3. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de wederpartij binnen 3 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan Compodis ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 2.
4. Ieder vorderingsrecht van de wederpartij jegens Compodis betrekking hebbend op gebreken aan de geleverde producten, vervalt indien:
a. de gebreken niet conform het bepaalde in lid 2 en/of 3 zijn gemeld;
b. de wederpartij geen dan wel onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
c. de wederpartij de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of indien de producten zijn gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door Compodis voorzien;
d. de toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de wederpartij is of wordt voortgezet;
e. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien zo'n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat de periode aangegeven op de eventueel aangebrachte garantiezegels is verstreken.
5. In geschillen omtrent de kwaliteit van de geleverde producten zal een door Compodis aan te wijzen te goeder naam bekend staand bureau een bindende uitspraak doen.
6. De Wederpartij is niet gerechtigd producten te retourneren voordat Compodis daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor rekening van de wederpartij. De producten blijven voor risico van de wederpartij tot aan de feitelijke in ontvangst name door Compodis.
7. Compodis is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
8. De prestatie van Compodis geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de wederpartij het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de afnemer het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel in acht heeft genomen.
9. Compodis is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade ten gevolge van enig aan de reclame ten grondslag liggend euvel en/of bedrijfsschade van de wederpartij.
10. Indien de wederpartij Compodis niet in de gelegenheid stelt gebreken te herstellen doch een derde daartoe opdracht geeft, zijn de kosten die hiervoor worden gemaakt voor rekening van de afnemer. De wederpartij kan in dat geval geen beroep meer doen op enige reclame of enig andere aanspraak jegens Compodis.
11. Reclames geven de wederpartij geen recht om enige betaling op te schorten en/of te verrekenen.
12. Indien de reclame een deel van de geleverde producten betreft, kan dat geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele partij van de geleverde producten, tenzij de geleverde partij daardoor in zijn geheel als niet bruikbaar moet worden beschouwd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
1. Compodis is nimmer aansprakelijk voor gebreken en/of schade als gevolg van normale slijtage, veroudering, onoordeelkundige behandeling, het niet opvolgen van de aanwijzingen opgenomen in gebruiksaanwijzingen, installatievoorschriften en/of bedieningsvoorschriften, verkeerd of onheus gebruik of onvoldoende onderhoud. Voorts is Compodis nimmer aansprakelijk indien het geleverde langer dan één jaar geleden werd afgenomen.
2. Aansprakelijkheid van Compodis voor indirecte schade, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparing, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de wederpartij, verminking of verlies van data, schade verband houdend met het gebruik van door de wederpartij aan Compodis voorgeschreven zaken, materialen of software, al dan niet van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door de wederpartij aan Compodis voorgeschreven toeleveranciers, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten.
3. Compodis is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hulppersonen of derden welke door Compodis zijn ingeschakeld.
4. Indien Compodis zaken van derden onder zich heeft, is Compodis niet aansprakelijk voor schade aan deze zaken.
5. De in de voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Compodis.
6. De aansprakelijkheid van Compodis wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien de wederpartij Compodis onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Compodis ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Compodis in staat is adequaat te reageren.
7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Compodis meldt. Onverminderd het bepaalde in lid 1 vervalt iedere vordering tot schadevergoeding door het enkel verlopen van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 8. Retourrecht
1. Tussen partijen kan een retourrecht overeengekomen worden. Het retourrecht houdt in dat de wederpartij gedurende 14 dagen het recht heeft om de door hem gekochte producten te retourneren wanneer de afgeleverde producten niet voldoen aan zijn verwachtingen.
2. Het retourrecht geldt enkel wanneer dit schriftelijk is overeengekomen tussen partijen. Het retourrecht kan enkel ingeroepen worden gedurende de schriftelijk overeengekomen periode en indien de geleverde producten zich in goede staat bevinden.
3. Compodis zal de geleverde producten onder de navolgende voorwaarden terugkopen wanneer de wederpartij een beroep doet op het retourrecht:
a. het retourrecht is tijdig ingeroepen,
b. de afgeleverde producten zijn goed onderhouden door de wederpartij en niet beschadigd,
c. de afgeleverde producten zijn niet bezwaard met pandrecht of vruchtgebruik,
d. er is geen beslag gelegd op de afgeleverde producten,
e. er zijn geen andere feiten of omstandigheden welke Compodis onevenredig (kunnen) benadelen als Compodis overgaat tot het terugkopen van de afgeleverde producten.
6. De koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet (volledig) betaalde producten te verzekeren en op ons verzoek deze verzekering aan te tonen.

Artikel 9. Betaling
1. Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn, zonder enig recht op korting, schuldvergelijking en/of verrekening, ook in faillissement, ten kantore van Compodis of door middel van storting op een door Compodis aangewezen bankrekening. Bij betaling per bank geldt de dag van creditering van de rekening van Compodis als de dag van betaling.
2. Betaling in termijnen is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
3. Indien de wederpartij niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Compodis zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist het recht de wederpartij de dan geldende wettelijke handelsrente vanaf de vervaldag van de factuur in rekening te brengen, zulks tot aan de datum van algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke Compodis toekomen.
4. Alle kosten, welke voor Compodis voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de wederpartij van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, alsmede de kosten van de raadsman, en alle andere buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten. Deze kosten worden door Compodis gesteld op minimaal vijftien procent (15%) van de te vorderen hoofdsom. De wederpartij is in gebreke door het enkele feit van niet of niet-behoorlijke nakoming.
5. Indien en voor zover de wederpartij met de betaling in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvragen van surseance van betaling, aanvragen van het uitspreken van de toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen en/of stillegging of liquidatie van haar onderneming, is al hetgeen Compodis van de wederpartij te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.
6. Compodis behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen van (een deel van) de overeengekomen prijs te verlangen.
7. De wederpartij is gehouden op eerste verzoek van Compodis zakelijke zekerheid te stellen of een bankgarantie af te geven voor al hetgeen de wederpartij aan Compodis schuldig mocht zijn.
8. Compodis is gerechtigd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak op te schorten totdat de wederpartij al zijn verplichtingen jegens Compodis hoe ook ontstaan is nagekomen.
9. Betalingen door de wederpartij strekken in de eerste plaats in mindering van de gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente waarbij de betalingen worden aangemerkt in omgekeerd chronologische volgorde, zodat de eerste betaling geldt als betaling van de oudste bestaande schuld.
10. Compodis kan haar vordering op de wederpartij geheel of gedeeltelijk cederen of in pand geven en/of onder welke titel dan ook overdragen. De wederpartij wordt geacht bij het aangaan van de overeenkomst hiertoe toestemming te hebben gegeven, tenzij zij uitdrukkelijk anderszins heeft bedongen.

Artikel 10: Garantie
1. Compodis garandeert gedurende een periode van 12 maanden na de levering de deugdelijkheid van de door haar geleverde, nieuwe producten, mits alle instructies met betrekking tot het gebruik van die producten juist, tijdig en volledig door de wederpartij zijn opgevolgd.
2. De garantie betreft uitsluitend gebreken in het materiaal of fabricagefouten.
3. Gebreken ontstaan door onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, door gebruik voor enig ander doel dan waarvoor de geleverde producten bedoeld zijn, alsmede gebreken ontstaan door normale slijtage vallen niet onder de garantie als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
4. Indien door Compodis geleverde producten binnen de garantietermijn gebreken vertonen die onder de garantie vallen, verplicht Compodis zich die producten gratis te repareren dan wel door nieuwe gelijksoortige producten te vervangen, een en ander ter beoordeling van Compodis. Compodis zal in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van schade ontstaan door enig gebrek aan de geleverde producten, anders dan aan de geleverde producten zelf.
5. Indien Compodis de geleverde producten niet zelf heeft vervaardigd, geeft Compodis in geen geval enige garantie die verder strekt dan de garantie welke de fabrikant van de geleverde producten aan Compodis heeft verstrekt.
6. De door Compodis geleverde producten voldoen op het moment van aflevering aan de daaraan door de Nederlandse wet- en regelgeving gestelde eisen.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten / geheimhouding
1. Alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde (software) programmatuur, apparatuur of andere materialen, waaronder doch niet uitsluitend begrepen ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, berusten uitsluitend bij Compodis, diens licentiegevers of diens toeleveranciers.
2. De producten, materialen, informatie etc. waarop de in lid 1 van dit artikel genoemde rechten betrekking hebben mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Compodis worden gekopieerd, verveelvoudigd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld.
3. De wederpartij verplicht zich tot geheimhouding van door Compodis aan haar ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan het in lid 1 en lid 2 van dit artikel beschrevene, alsmede bedrijfsgegevens. De wederpartij verplicht zich haar personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de met Compodis gesloten overeenkomst, een geheimhoudingsverplichting op te leggen.
4. Het staat de wederpartij niet vrij van Compodis ontvangen informatie aan te wenden voor andere doeleinden dan ter uitvoering van met Compodis gesloten overeenkomsten. Al deze gegevens/informatie blijven eigendom van Compodis en dienen, inclusief eventuele kopieën, op eerste verzoek van Compodis te worden teruggezonden. .

Artikel 12. Vrijwaring
1. De wederpartij vrijwaart Compodis van alle aanspraken van haar en derden verband houdende met veroorzaakte schade in welke vorm dan ook, direct of indirect, ontstaan door het bezit of gebruik of een gebrek van de zaak.
2. De wederpartij vrijwaart ons van alle aanspraken van derden met betrekking tot beroep en/of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden op door de wederpartij aan Compodis verstrekte producten, materialen en/ of op enigerlei wijze vastgelegde informatie of tekeningen of kennisname van feiten, materialen teksten of andere inhoud. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die Compodis leidt in verband met aanspraken door derden.

Artikel 13. Overmacht
1. Indien en voor zover Compodis haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke haar niet kan worden toegerekend, is Compodis gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de verplichtingen
uit de betreffende overeenkomst gedurende een door haar redelijk te oordelen termijn op te schorten.
2. Onder een niet aan Compodis toe te rekenen oorzaak wordt onder andere begrepen: elke niet voorzienbare stagnatie binnen de onderneming van Compodis of in de onderneming van een derde van wie Compodis goederen of diensten betrekt, alsmede eventuele wijzigingen in de feitelijke omstandigheden die na het tot stand komen van de overeenkomst direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden.
3. Onder een niet aan Compodis toe te rekenen oorzaak wordt tevens begrepen: brand, waterschade, weersomstandigheden die het uitvoeren het werk door Compodis belemmeren, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, natuurrampen, besmettelijke ziekten, epidemieën, wetten en/of besluiten en/of maatregelen van internationale, nationale en/of regionale (overheidsinstanties, oproer, molest, gewelddadige of gewapende acties, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, transportmoeilijkheden, in- en/of uitvoerbeperkingen dan wel –verboden, storingen binnen het bedrijf, onderbreking, stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond-, hulp- en brandstoffen, het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie Compodis goederen of diensten betrekt.
4. Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet, maakt Compodis dit ten spoedigste, onder overlegging van de voorhanden bewijsstukken, kenbaar aan de wederpartij.
5. Indien en zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Compodis het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 14. Gegevensbeheer
1.Indien u een bestelling plaatst bij Compodis, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Compodis. Compodis houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden tenzij noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
2.Compodis respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
3.Compodis maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.


Artikel 15. Afbeeldingen en Specificaties
1.Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de website of Catalogi van Compodis gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud
1.Eigendom van alle door Compodis aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Compodis zolang de afnemer de vorderingen van Compodis uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Compodis wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
2.De door Compodis geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
3.De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

4.De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Compodis of een door Compodis aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Compodis haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
5.Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Compodis zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
6.De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Compodis.


Artikel 17. Diversen
1. Mocht in een gerechtelijke procedure een (gedeelte van een) bepaling uit deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan is Compodis in geval aanspraak gemaakt wordt op enige schadevergoeding, ten hoogste gehouden tot betaling van een bedrag aan schadevergoeding gelijk aan het door Compodis verzekerde maximum.

Artikel 18. Toepasselijk recht
1. Op alle (rechts)handelingen van Compodis en met Compodis gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing.
2. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

Artikel 19. Geschillenbeslechting
1. Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door Compodis verrichte (rechts)handelingen en/of met Compodis gesloten overeenkomsten worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Compodis is gevestigd.


Compodis B.V.

Levering

Bestellingen geplaatst voor 14.00 uur worden dezelfde dag verzonden. U ontvangt direct een DHL track & trace link nadat uw bestelling is verzonden.

Ons magazijn is op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur voor het afhalen van bestellingen.

Wist u dat?

We verwerken ook graag grotere bestellingen. Ook als u niet heeft gevonden wat u zocht, kunnen we u waarschijnlijk nog steeds helpen.

Laat ons weten wat uw wensen zijn en wij zoeken een oplossing.

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden
Alle bedragen zijn exclusief BTW

© Compodis 2021 - All rights reserved

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.